ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป

ระบบกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.สฎ.1)

ชื่อโครงการ งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 คงเหลือ ร้อยละ

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบประมาณตามนโยบาย สพฐ.)

ชื่อโครงการ งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 คงเหลือ ร้อยละ
การอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 49,350 0 11,998 35,258 0 2,094 4.24
การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ โดยใช้กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 439,480 239,367 0 16,506 0 183,607 41.78
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 122,600 0 22,660 84,690 0 15,250 12.44
ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 381,800 18,160 348,300 0 0 15,340 4.02
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 294,000 0 0 294,000 0 0 0.00
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการโรงเรียนสุจริต) 250,000 0 0 182,390 0 67,610 27.04
ค่ายเสริมทักษะชีวิต 106,400 0 106,400 0 0 0 0.00
ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 260,000 0 18,450 0 0 241,550 92.90
รวม PDF1,903,630257,527507,808612,8440525,45127.60
Copyright © 2019 Nantawit Chuchue. All rights reserved. ระบบกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562