รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย.2562)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

1. การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1)

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ
วันที่
ดำเนินการ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสาร
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 คงเหลือ ร้อยละ

2. การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบประมาณตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ
วันที่
ดำเนินการ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสาร
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 คงเหลือ ร้อยละ
1การอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.25621. สุรชัย ช่วยเกิด มี.ค. 2562 - เม.ย. 25627 มีนาคม - 21 เมษายน 256249,350011,99835,25802,0944.24 ไฟล์โครงการ
2การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ โดยใช้กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ1. ชูศักดิ์ ชูช่วย
2. จิราวรรณ ศรีวิเวก
ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562ธันวาคม 2561-กันยายน 2562439,480239,367016,5060183,60741.78 ไฟล์โครงการ
3บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.25621. อรุณศรี จงจิตต์ มี.ค. 2562 - ก.ค. 2562มีนาคม 2562-กรกฎาคม 2562122,600022,66084,690015,25012.44 ไฟล์โครงการ
4ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 25621. สุรชัย ช่วยเกิด เม.ย. 2562 - ส.ค. 25624-6 เมษายน, 17 พฤษภาคม, 29 พฤษภาคม-21 มิถุนายน 2562381,80018,160348,3000015,3404.02 ไฟล์โครงการ
5พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน1. ณธาอร ทองปรีชา เม.ย. 2562 - พ.ค. 256218-19 เมษายน 2562,15-17 พฤษภาคม 2562294,00000294,000000.00 ไฟล์โครงการ
6เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการโรงเรียนสุจริต)1. อรัญญา มูสีสุทธิ์ พ.ค. 2562 - ส.ค. 256225-26 พฤษภาคม 2562250,00000182,390067,61027.04 ไฟล์โครงการ
7ค่ายเสริมทักษะชีวิต 1. เพ็ญรัตน์ สุทธิรักษ์ พ.ค. 2562 - ก.ค. 256218-20 มิถุนายน 2562106,4000106,4000000.00
8ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต1. สมชาย สำอางค์กาย
2. พิชัย ภัทธิยธนี
พ.ค. 2562 - ก.ย. 25622-4 และ 31 กรกฎาคม 2562260,000018,45000241,55092.90
9 พิมพ์PDFรวม1,903,630257,527507,808612,8440525,45127.60
Copyright © 2019 Nantawit Chuchue. All rights reserved. ระบบกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562