ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป

ระบบกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.สฎ.1)

ชื่อโครงการ งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 คงเหลือ ร้อยละ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 681,200 0 0 0 681,200 0 0.00
พัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฺBig data) 174,750 0 0 10,890 60,320 103,540 59.25
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 101,830 0 0 0 0 101,830 100.00
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 473,085 0 0 0 0 473,085 100.00
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่าน การเขียน สู่ทักษะการคิดขั้นสูง 364,230 0 0 0 0 364,230 100.00
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพและยี่งยืน 319,640 0 0 319,640 0 0 0.00
พัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 204,250 0 0 0 0 204,250 100.00
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 0 0 0 0 0.00
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 408 0 0 0 0 408 100.00
รวม PDF2,319,39300330,530741,5201,247,34353.78

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบประมาณตามนโยบาย สพฐ.)

ชื่อโครงการ งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 คงเหลือ ร้อยละ
การอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 37,050 0 15,900 21,150 0 0 0.00
การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ โดยใช้กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 439,480 239,367 0 16,506 0 183,607 41.78
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 122,600 0 22,660 84,690 15,250 0 0.00
ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 381,800 18,160 348,300 0 0 15,340 4.02
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการโรงเรียนสุจริต) 250,000 0 0 187,010 13,452 49,538 19.82
ค่ายเสริมทักษะชีวิต "ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา" เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 106,400 0 106,400 0 0 0 0.00
ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 260,000 0 18,450 0 0 241,550 92.90
การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 1,071,380 0 0 0 0 1,071,380 100.00
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 12,680 0 0 0 0 12,680 100.00
เตรียมความพร้อมสถานศึกษารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ 18,100 0 0 0 0 18,100 100.00
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 216,000 0 0 216,000 0 0 0.00
พัฒนาโรงเรียนห้องสมุดเครือข่ายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 18,200 0 0 0 0 18,200 100.00
การจัดการทดสอบทางการศึกษาด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับกลางและระดับปลาย ปีการศึกษา 2561 15,050 0 0 0 0 15,050 100.00
รวม PDF2,948,740257,527511,710525,35628,7021,625,44555.12
Copyright © 2019 Nantawit Chuchue. All rights reserved. ระบบกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562