รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย.2562)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

1. การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1)

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ
วันที่
ดำเนินการ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสาร
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 คงเหลือ ร้อยละ
1งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา1. เพ็ญรัตน์ สุทธิรักษ์ ส.ค. 2562 - 01 ต.ค. 2562สิงหาคม -1 ตุลาคม 2562681,200000681,20000.00
2พัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฺBig data)1. มนต์ชัย วุฒิพงศ์
2. ชาญชัย ชื่นพระแสง
10 มิ.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562มิถุนายน 2562, 26-28 สิงหาคม 2562, 16-18 กันยายน 2562174,7500010,89060,320103,54059.25 ไฟล์โครงการ
3พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV1. นลิน เล็กมาก
2. ชาญชัย ชื่นพระแสง
มิ.ย. 2562 - มี.ค. 2563กรกฎาคม 2562101,8300000101,830100.00
4การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา1. จิราวรรณ ศรีวิเวก
2. ชาญชัย ชื่นพระแสง
ก.ย. 2562 - ก.ย. 2562กันยายน 2562473,0850000473,085100.00
5อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่าน การเขียน สู่ทักษะการคิดขั้นสูง1. นิภาพร ทิพย์แก้ว ก.ค. 2562 - ก.ย. 2562กรกฎาคม - กันยายน 2562364,2300000364,230100.00 ไฟล์โครงการ
6พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพและยี่งยืน1. ณธาอร ทองปรีชา พ.ค. 2562 - พ.ค. 2562พฤษภาคม 2562319,64000319,640000.00
7พัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา1. ณฐกร รักษ์ธรรม ก.ค. 2562 - ก.ค. 2562กรกฎาคม 2562204,2500000204,250100.00
8การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621. ชูศักดิ์ แก้วนุ่น
2. พวงทอง ศิริพันธุ์
28 ก.ย. 2561 - ต.ค. 2562ตุลาคม 25620000000.00
9ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา1. ดวงมณี ฉิมพลี ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562ตุลาคม 2561-กันยายน 25624080000408100.00
10 พิมพ์PDFรวม2,319,39300330,530741,5201,247,34353.78

2. การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบประมาณตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ
วันที่
ดำเนินการ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสาร
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 คงเหลือ ร้อยละ
1การอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.25621. สุรชัย ช่วยเกิด มี.ค. 2562 - เม.ย. 25627 มีนาคม - 21 เมษายน 256237,050015,90021,150000.00 ไฟล์โครงการ
2การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ โดยใช้กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ1. ชูศักดิ์ ชูช่วย
2. จิราวรรณ ศรีวิเวก
ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562ธันวาคม 2561-กันยายน 2562439,480239,367016,5060183,60741.78 ไฟล์โครงการ
3บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.25621. อรุณศรี จงจิตต์ มี.ค. 2562 - ก.ค. 2562มีนาคม 2562-กรกฎาคม 2562122,600022,66084,69015,25000.00 ไฟล์โครงการ
4ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 25621. สุรชัย ช่วยเกิด เม.ย. 2562 - ส.ค. 25624-6 เมษายน, 17 พฤษภาคม, 29 พฤษภาคม-21 มิถุนายน 2562381,80018,160348,3000015,3404.02 ไฟล์โครงการ
5เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการโรงเรียนสุจริต)1. อรัญญา มูสีสุทธิ์ พ.ค. 2562 - ส.ค. 256225-26 พฤษภาคม 2562250,00000187,01013,45249,53819.82 ไฟล์โครงการ
6ค่ายเสริมทักษะชีวิต "ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา" เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์1. เพ็ญรัตน์ สุทธิรักษ์ พ.ค. 2562 - ก.ค. 256218-20 มิถุนายน 2562106,4000106,4000000.00
7ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต1. สมชาย สำอางค์กาย
2. พิชัย ภัทธิยธนี
พ.ค. 2562 - ก.ย. 25622-4 และ 31 กรกฎาคม 2562260,000018,45000241,55092.90
8การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 25611. ณฐกร รักษ์ธรรม
2. นลิน เล็กมาก
ม.ค. 2562 - ก.ย. 2562มีนาคม 25621,071,38000001,071,380100.00
9บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา1. สุรชัย ช่วยเกิด เม.ย. 2562 - ก.ย. 2562กรกฎาคม, สิงหาคม 256212,680000012,680100.00 ไฟล์โครงการ
10เตรียมความพร้อมสถานศึกษารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่1. สุรชัย ช่วยเกิด
2. ณธาอร ทองปรีชา
ส.ค. 2562 - ก.ย. 2562กันยายน 256218,100000018,100100.00 ไฟล์โครงการ
11การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด1. มนต์ชัย วุฒิพงศ์
2. ยุทธนา บุณยะตุลานนท์
ก.ค. 2562 - ก.ค. 2562กรกฎาคม 2562216,00000216,000000.00 ไฟล์โครงการ
12พัฒนาโรงเรียนห้องสมุดเครือข่ายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน1. นิภาพร ทิพย์แก้ว
2. นลิน เล็กมาก
ธ.ค. 2561 - ก.ย. 2562มิถุนายน - กรกฎาคม 2562 และ กันยายน 256218,200000018,200100.00 ไฟล์โครงการ
13การจัดการทดสอบทางการศึกษาด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับกลางและระดับปลาย ปีการศึกษา 25611. นลิน เล็กมาก
2. ณฐกร รักษ์ธรรม
ม.ค. 2562 - ม.ค. 2562มกราคม 256215,050000015,050100.00
14 พิมพ์PDFรวม2,948,740257,527511,710525,35628,7021,625,44555.12
Copyright © 2019 Nantawit Chuchue. All rights reserved. ระบบกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562