รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1)

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 คงเหลือ ร้อยละ
1งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา1. เพ็ญรัตน์ สุทธิรักษ์ ส.ค. 2562 - 01 ต.ค. 2562สิงหาคม -1 ตุลาคม 2562681,200.000.000.000.00681,200.000.000.00
2พัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฺBig data)1. มนต์ชัย วุฒิพงศ์
2. ชาญชัย ชื่นพระแสง
10 มิ.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562มิถุนายน 2562, 26-28 สิงหาคม 2562, 16-18 กันยายน 2562174,750.000.000.0010,890.0060,320.00103,540.0059.25
3พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV1. นลิน เล็กมาก
2. ชาญชัย ชื่นพระแสง
มิ.ย. 2562 - มี.ค. 2563กรกฎาคม 2562101,830.000.000.000.000.00101,830.00100.00
4การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา1. จิราวรรณ ศรีวิเวก
2. ชาญชัย ชื่นพระแสง
ก.ย. 2562 - ก.ย. 2562กันยายน 2562473,085.000.000.000.000.00473,085.00100.00
5อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่าน การเขียน สู่ทักษะการคิดขั้นสูง1. นิภาพร ทิพย์แก้ว ก.ค. 2562 - ก.ย. 2562กรกฎาคม - กันยายน 2562364,230.000.000.000.000.00364,230.00100.00
6พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพและยี่งยืน1. ณธาอร ทองปรีชา พ.ค. 2562 - พ.ค. 2562พฤษภาคม 2562319,640.000.000.00319,640.000.000.000.00
7พัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา1. ณฐกร รักษ์ธรรม ก.ค. 2562 - ก.ค. 2562กรกฎาคม 2562204,250.000.000.000.000.00204,250.00100.00
8การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621. ชูศักดิ์ แก้วนุ่น
2. พวงทอง ศิริพันธุ์
28 ก.ย. 2561 - ต.ค. 2562ตุลาคม 25620.000.000.000.000.000.000.00
9ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา1. ดวงมณี ฉิมพลี ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562ตุลาคม 2561-กันยายน 2562408.000.000.000.000.00408.00100.00
10   รวม2,319,39300330,530741,5201,247,34353.78