รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(งบประมาณตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 คงเหลือ ร้อยละ
1การอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.25621. สุรชัย ช่วยเกิด มี.ค. 2562 - เม.ย. 25627 มีนาคม - 21 เมษายน 256237,050.000.0015,900.0021,150.000.000.000.00
2การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ โดยใช้กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ1. ชูศักดิ์ ชูช่วย
2. จิราวรรณ ศรีวิเวก
ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562ธันวาคม 2561-กันยายน 2562439,480.00239,367.000.0016,506.000.00183,607.0041.78
3บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.25621. อรุณศรี จงจิตต์ มี.ค. 2562 - ก.ค. 2562มีนาคม 2562-กรกฎาคม 2562122,600.000.0022,660.0084,690.0015,250.000.000.00
4ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 25621. สุรชัย ช่วยเกิด เม.ย. 2562 - ส.ค. 25624-6 เมษายน, 17 พฤษภาคม, 29 พฤษภาคม-21 มิถุนายน 2562381,800.0018,160.00348,300.000.000.0015,340.004.02
5เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการโรงเรียนสุจริต)1. อรัญญา มูสีสุทธิ์ พ.ค. 2562 - ส.ค. 256225-26 พฤษภาคม 2562250,000.000.000.00187,010.0013,452.0049,538.0019.82
6ค่ายเสริมทักษะชีวิต "ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา" เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์1. เพ็ญรัตน์ สุทธิรักษ์ พ.ค. 2562 - ก.ค. 256218-20 มิถุนายน 2562106,400.000.00106,400.000.000.000.000.00
7ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต1. สมชาย สำอางค์กาย
2. พิชัย ภัทธิยธนี
พ.ค. 2562 - ก.ย. 25622-4 และ 31 กรกฎาคม 2562260,000.000.0018,450.000.000.00241,550.0092.90
8การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 25611. ณฐกร รักษ์ธรรม
2. นลิน เล็กมาก
ม.ค. 2562 - ก.ย. 2562มีนาคม 25621,071,380.000.000.000.000.001,071,380.00100.00
9บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา1. สุรชัย ช่วยเกิด เม.ย. 2562 - ก.ย. 2562กรกฎาคม, สิงหาคม 256212,680.000.000.000.000.0012,680.00100.00
10เตรียมความพร้อมสถานศึกษารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่1. สุรชัย ช่วยเกิด
2. ณธาอร ทองปรีชา
ส.ค. 2562 - ก.ย. 2562กันยายน 256218,100.000.000.000.000.0018,100.00100.00
11การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด1. มนต์ชัย วุฒิพงศ์
2. ยุทธนา บุณยะตุลานนท์
ก.ค. 2562 - ก.ค. 2562กรกฎาคม 2562216,000.000.000.00216,000.000.000.000.00
12พัฒนาโรงเรียนห้องสมุดเครือข่ายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน1. นิภาพร ทิพย์แก้ว
2. นลิน เล็กมาก
ธ.ค. 2561 - ก.ย. 2562มิถุนายน - กรกฎาคม 2562 และ กันยายน 256218,200.000.000.000.000.0018,200.00100.00
13การจัดการทดสอบทางการศึกษาด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับกลางและระดับปลาย ปีการศึกษา 25611. นลิน เล็กมาก
2. ณฐกร รักษ์ธรรม
ม.ค. 2562 - ม.ค. 2562มกราคม 256215,050.000.000.000.000.0015,050.00100.00
14   รวม2,948,740257,527511,710525,35628,7021,625,44555.12